The Eastern Window
    next
  M.D. Parker of Hong Kong
  [Montgomery Davis Parker ....-1863]
  Mr. F.H. Porter of Hong Kong
  Mr. Henry Endicutt of Hong Kong
  A.L. Clark of Hong Kong
  [also Clarke 
]